Viktig forsikringsdom for familier med ME-syke barn

Mange foreldre har sikret barna sine med barne- og ungdomsforsikringer som gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet (VMI) som skyldes sykdom eller ulykke. Dessverre har ME-syke barn og unge ofte problemer med å få riktige utbetalinger på slike barne- og ungdomsforsikringer.

shutterstock_87124858_jpg_768x436_q90_crop_upscale

Foto: Shutterstock

Det har hittil, så langt ME-foreldrene kjenner til, vært vanskelig å få erstatning utmålt etter høyere VMI enn 40 % – og flere forsikringsselskaper krever minst 50 % før utbetaling. Det er derfor svært gledelig at ME-foreningen har fått lov å dele en dom fra en slik forsikringssak, hvor VMI til en alvorlig ME-syk 18-åring ble utmålt til nesten 70 %*.
At saken ble tatt til retten og VMI-utmålingen ikke ble anket, innebærer at det nå finnes rettspraksis på området; en rettspraksis som er vesentlig mer i tråd med faktisk funksjonsnedsettelse enn de vilkårlige avgjørelsene vi har sett så mange av hittil.

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til den sykes yrke, nedsatte evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.

VMI er altså et annet begrep enn uføregrad, og utmålingen tar ikke hensyn til økonomiske tap. I stedet er fokuset på tapt funksjon og livsutfoldelse. Utmålt VMI vil derfor ofte være lavere enn utmålt uføregrad. VMI fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellen i «Forskrift om menerstatning ved yrkesskade».
ME ikke er listet opp i invaliditetstabellen. Man må derfor finne lignende skader og tilstander og summere disse på riktig måte. Det er da viktig å finne punkter som dekker alle symptomer og har relevant alvorlighetsgrad.
helseforsikring

At skaden er varig (ref varig medisinsk invaliditet) innebærer ifølge juridisk teori at den må forventes å bestå i 5 til 7 år eller mer, men forsikringsselskapet vil ofte forsøke å legge et strengere krav til grunn.

Utfordringen for ME-syke barn og unge er at sykdommens alvor ikke blir forstått og/eller anerkjent. I tillegg antas gjerne prognosene å være mye bedre enn de er**.
Samtidig er barna ofte for syke til å tåle omfattende spesialistkonsultasjoner, særlig hvis de må reise for å komme til spesialisten. Og spesialistene er få og vanskelige å komme til hos. I tillegg er barnas foreldre vanligvis utslitte, og har mer enn nok med å hjelpe den syke i tillegg til å klare hverdagen. Resultatet blir lett at den unge, som allerede har mistet utdannelse og det meste av innholdet i livet sitt, i tillegg mister sin høyst berettigede forsikringsutbetaling.

Advokater og leger kan få en anonymisert kopi av hele dommen fra ME-foreningen til bruk i forsikringssaker. Den unge pasienten ønsker å ivareta sin anonymitet og ønsker ikke at dommen spres ut over dette. Vi ber om at hennes vilkår om hvem som får tilgang til dommen respekteres.

Vi vil få takke den unge pasienten som har valgt å hjelpe andre ved å gjøre dommen tilgjengelig på denne måten. Vi takker også ME-foreningen for at de stilte opp og publiserte informasjon om saken, og at de håndterer det praktiske rundt å formidle dokumentet. Dette er et viktig skritt i retning bedre behandling av ME-pasienter.
Relevante saker

* Les mer om og et utdrag av dommen som viser alvorlighetsgrad på nettsidene til Norges ME-forening
** Vi har tidligere skrevet om prognoser for ME-syke barn, som dessverre ikke er så gode som mange blir forespeilet.

This entry was posted in Barn og unge med ME and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked *