Statsforvalteren om meldeplikt og taushetsplikt

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte 22.10.2022 et viktig brev til alle kommuner i området, om kommunens rutiner og informasjon til ansatte i skolen om meldeplikten til
barnevernet. Innholdet gjelder naturligvis også for resten av landet.

I brevet skriver de blant annet: «Informasjon vi har mottatt over lengre tid indikerer at ansatte i skolene i Oslo og Viken ikke har tilstrekkelig kjennskap til reglene om, og grensedragningen mellom, taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten. Dette støttes av barne- og familieminister Kjersti Toppe, som blant annet har uttalt at: «Kunnskap om riktig meldepraksis i skolen må styrkes»»

Videre skriver de:

«Meldeplikten til barnevernet er en hjemmel for å sette taushetsplikten til side. For ansatte i skolen går dette fram av opplæringsloven § 15-3 som beskriver i hvilke tilfeller opplysningsplikten til barnevernet går foran taushetsplikten:

a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli mishandla, utsett for alvorlege manglar ved
den daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt,
b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livstruande eller annan alvorleg sjukdom eller skade
og ikkje kjem til undersøking eller behandling,
c) når det er grunn til å tru at eit barn med nedsett funksjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande
barn ikkje får dekt sitt særlege behov for behandling eller opplæring,
d) når eit barn har vist alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorlege eller gjentatte brotsverk,
problematisk bruk av rusmidler eller ei anna form for utprega normlaus åtferd,
e) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli utnytta til menneskehandel.
Taushetsplikten kan bare settes til side dersom minst ett av vilkårene over (bokstav a – e) er oppfylt.

«Statsforvalteren understreker at en melding til barneverntjenesten er et stort inngrep i familienes selvbestemmelse og rett til privatliv. I tillegg kommer den følelsesmessige belastningen ved å bli meldt og undersøkt. Når det meldes bekymring uten at det foreligger tilstrekkelig grunnlag i de kravene som stilles for at meldeplikten er oppfylt, og som dermed ikke har hjemmel i lov, utgjør dette et rettssikkerhetsproblem for familier.»

Vi er glade for at Statsforvalteren i Oslo og Viken tar ordentlig tak i dette, da vi kjenner til at svært mange (25 %) familier med ME-syke barn opplever å bli truet med barnevernet uten at det tas høyde for at barna er syke. Loven er selvsagt lik i hele landet, så nå håper vi at praksisen strammes opp i alle kommuner.

Les hele brevet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken her

Våre nyeste saker om barnevern
Blir det slutt på at familier med ME-syke barn meldes grunnløst til barnevernet?
ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet (Fafo-seminar 21.20.2022)

Vi har skrevet flere saker som berører ME-syke og barnevernet, som du kan finne ved å søke på sidene våre.

Dette innlegget ble publisert i Barn og unge med ME, ME, Om hjelpesystemene og merket med , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *