Juss og rettigheter

Informasjon om rettigheter for alvorlig og/eller langvarig syke barn og unge, og deres foreldre/foresatte. Utfordringer rundt rettigheter blir også berørt. Vær obs på at lover og regelverk stadig endres. Regler som er omtalt her kan være endret, og den enkelte må selv kontrollere om det er tilfelle.


¤ Trygderettsnytt mai 2024, ung ufør
Ny og viktig dom fra Lagmannsretten om ung ufør-tillegget fastslår at ME/CFS ikke kan rubriseres som de «diffuse» sykdommer som lovgiver ved innstrammingen ønsket å holde utenfor ung ufør-ordningen. Av dommen fremgår en rekke viktige poenger.

¤ CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven!
Flertallet i ekspertutvalget har konkludert med at CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven.

¤ Sivilombudet om Nav, Trygderetten og «hensiktsmessig behandling»
Vår erfaring er at både Nav og Trygderetten overprøver behandlende leger om hvorvidt den som søker om uføretrygd har forsøkt all hensiktsmessig behandling og tilstrekkelige arbeidsrettede tiltak. Det har de ikke kompetanse til, og det er heller ikke dekning for praksisen i lov- og regelverk.

¤ Trygderettsnytt desember 2023  21. desember 2023 kom det ikke mindre enn to lagmannsrettdommer som kan være av betydning for ME-syke i forbindelse med både AAP-, uføretrygd- og ung ufør-saker. Her går vi gjennom det som er viktigst for ME-rammede som søker AAP, uførepensjon og/eller ung ufør-tillegget.

¤ Uhensiktsmessig hensiktmessighet i vilkår om uføretrygd Victor Håland, styremedlem i Rettspolitisk forening, tar i en artikkel på Kritiskjussbloggen for seg Nav vurdering av hva som er «hensiktsmessig behandling».

¤ Bekymring om Navs saksbehandling i ME-saker Foreldrene i en familie som er hardt rammet av ME, har sendt en bekymringsmelding om NAVs saksbehandling i ME-saker til Arbeids- og velferdsdirektoratet via Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

¤ Fortsatt diskriminering av ME-syke Regjeringen hevder at de har gjennomgått praksis knyttet til behandling av krav om uføretrygd for ME-pasienter uten å finne noen forskjellsbehandling. Dette er mildt sagt skuffende. Som vår gjesteskribent, jusstudent Victor Håland viser; det er også feil. 8.11.2023

Ung ufør-tillegg tilkjent i Lagmannsretten Publisert 21.2.2023.
Viktig, prinsippiell avklaring i Lagmannsretten hvor ME-syk ble tilkjent ung-ufør-tillegget tross forsøk på arbeid og fullført ingeniørutdanning før fylte 26 år. Av jusstudent Victor Håland.

.

Folketrygdloven § 12-5 og prinsipielle spørsmål for pasienter med ME eller fibromyalgi Av advokat Olav Lægreid.

Hva er fri rettshjelp? 23. november 2019
En forklaring av hvordan fri rettshjelp fungerer, og hvilke alternativer som finnes for de som ikke har rett på dette. Av advokat Olav Lægreid.

Har du fått stans eller avslag på forlengelse av AAP? 30. mars 2019
Da anbefaler vi at du leser denne korte artikkelen. Det er ikke sikkert Nav har rett. Av advokat Olav Lægreid.

Nav og kommune

Egenandel for voksne hjemmeboende barn Foreldre har ikke forsørgerplikt overfor barn over 18 år (med uttak av de so går på videregående). Derfor skal ikke foreldrenes inntekt telle med i beregningen av egenandel for bistand i form av BPA eller hjemmetjenester.

Rettigheter for ME-syke barn. De mest aktuelle støtteordningene og tiltakene for familier med ME-syke barn, med lenker til søknadsskjemaer og ytterligere informasjon.

rettigheterDisse emnene er omtalt
pleiepenger, hjelpestønad/ forhøyet hjelpestønad, grunnstønad, omsorgslønn, ekstra omsorgsdager/omsorgspenger, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), støttekontakt, AAP, ung ufør, parkeringskort, TT-kort, ledsagerbevis, hjelpemiddelsentralen

Støtteordningene er også godt beskrevet i Helsedirektoratets brosjyre. Last ned eller bestill gratis her

Generelt om rettigheter for pasient og pårørende på Helsenorges nettsider: https://helsenorge.no/rettigheter

Pleiepengerettigheter for foreldre til barn og unge med ME – brev til Nav sitt ekspertutvalg.

Pleiepenger og saks- og klagebehandlingstid fra Nav – fra en bekymret familie.

Jobbfravær for foreldre med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn – fra Jusstorget.no.

Rettigheter og behov hos barn og unge med ME – om mer menneskelige behov.

Teieplikt eller meldeplikt
Altfor mange familier med ME-syke barn opplever at det blir sendt bekymringsmelding til barnevernet, som regel pga høyt skolefravær – og til tross for legeerklæring på at barnet er sykt.
Her skriver jurist og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet Bente Ohnstad blant annet: «Dei siste åra har talet på såkalla bekymringsmeldingar auka kraftig. Men er vi sikre på at alle desse meldingane er i tråd med ordlyden og intensjonen i lova?» og gir et eksempel hvor «fråværet var grunna i sjukdom, og barnet var under medisinsk behandling. Dette var med andre ord ei grunnlaus melding som førte til problem både for mor og barn.» Syn og Segn #1/18

Skole og utdanning

Alle barn og unge har rett til opplæring til og med videregående skole. Barne- og ungdomsskole er i tillegg en plikt, men man kan få fritak fra plikten ved sykdom. Se også under fanen Skole.

Begrepene opplæringsrett og opplæringsplikt er ikke alltid like lett å holde rede på.

Elever både i grunnskole og videregående skole (det som nå heter grunnopplæring), har rett på opplæring i hjemmet i regi av skolen når forholdene til sier det. Rettigheten for elever i VGS ble slått fast i en uttalelse fra Undervisningsdirektoratet i 2007.

ME-foreningens omtale av rettigheter i forbindelse med skole, finner du her.

Les mer om ME og skole.


Har du forslag til nyttige og gode lenker som passer her?
Tips oss i kommentarfeltet!

0 svar til Juss og rettigheter

 1. elin carlsen sier:

  Hei 🙂 hva med å ta med div støtte tiltak ifra kommunene, da omsorgslønn, taxi kort, støttekontakt og ledsagerbevis er tiltak jeg kommer på nå

  • @fryvil sier:

   Hei Elin! Disse ordningene er omtalt i saken «Rettigheter for ME-syke barn» øverst på siden. For å gjøre det tydeligere, har vi nå lagt til følgende:
   Disse emnene er omtalt
   pleiepenger, hjelpestønad/ forhøyet hjelpestønad, grunnstønad, omsorgslønn, ekstra omsorgsdager/omsorgspenger, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), støttekontakt, AAP, ung ufør, parkeringskort, TT-kort, ledsagerbevis, hjelpemiddelsentralen
   Fryvil

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *