Høringssvar om omsorgspenger mm

Sammen med Norges ME-forening (NMEF), har ME-foreldrene svart Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med Høring – forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv. Vi tok for oss avsnittene om omsorgspenger og opplæringspenger.

Omsorgspenger

I vårt svar, støttet vi departementets forslag om å fjerne lista over hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd, og erstatte denne med en tydeligere regulering i folketrygdloven § 9-6 andre og fjerde ledd, slik at det er sykdomsgrad og behovet for ekstra oppfølging, tilsyn og pleie som blir avgjørende – uavhengig av diagnose.

Norges ME-forening har tidligere stilt spørsmål ved listen som var oppført, og som inneholdt bare utvalgte diagnoser. Vi mener videre at det er viktig at den nye forskriften er tydelig og ikke kan vurderes ulikt fra instans til instans slik at man risikerer at enkelte diagnoser (fortsatt) ikke blir tatt på alvor.

De foreslåtte endringene går ut på at langvarig sykdom i tillegg til kronisk sykdom skal gi utvidet rett til omsorgspenger. I tillegg skal diagnoselisten som gir rett til utvidet antall dager bortfalle. For Arbeids- og velferdsetaten vil endringene medføre flere skjønnsmessige vurderinger enn i dag. På den annen side vil alle vurderingene ta utgangspunkt i beskrivelsen fra behandlende lege, og denne vil ofte være tilstrekkelig til å fatte en avgjørelse.

Ved å fjerne den nåværende forskriften og dermed diagnoselisten, vil alle saker vurderes med samme utgangspunkt, og i forhold til om barnets tilstand gir en markert høyere risiko for fravær, enten fordi barnet trenger pleie eller fordi foreldrene må være med barnet til kontroller, behandling og annen oppfølging.

Dette må bygge på både medisinske og andre vurderinger, for eksempel en utvidet beskrivelse fra barnets lege om det er sannsynliggjort at tilstanden gir økt risiko for fravær fra arbeidet. Selv om flere saker skal vurderes skjønnsmessig, er det derfor likevel sannsynlig at vurderingen i større grad kan gjøres av saksbehandler selv, uten behov for å legge saken fram for rådgivende lege. Dette fører til redusert saksbehandlingstid, og sparer ressurser i den rådgivende legetjenesten. Endringene vil heller ikke medføre vesentlige utviklingskostnader.

Norges ME-forening og ME-foreldrene forutsetter at fastlege kan dokumentere når de er
behandlende lege at sykdommen er kronisk eller langvarig.

Opplæringspenger

Et medlem som trenger nødvendig opplæring for å ta seg av og behandle et barn med en
funksjonshemning eller en langvarig sykdom, kan få opplæringspenger dersom medlemmet gjennomgår opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Stønaden kan gis selv om barnet har fylt 18 år.

Norges ME-forening og ME-foreldrene forutsetter også at dette forslaget ikke blir avgjort utfra
diagnoser, men utfra stort behov for kunnskap i forhold til å ta vare på egne barn.

__
Høring – forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv. har saksnummer 22/911. Du finner denne inkl. høringssvar på Regjeringens nettsider
Vårt svar ble levert 2. mai 2022, og vil bli lagt ut under høringen etter en manuell godkjenning.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *