Høring om plassering av unge på sykehjem

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven om langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt et forslag om å lovfeste at kommunen ikke kan bosette personer under 50 år på sykehjem eller tilsvarende bolig beregnet for eldre. Dette vil i praksis også omfatte omsorgsboliger, men kun omsorgsboliger der personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, bad, stue og lignende med personer som er betydelig eldre enn dem selv. Lovforslaget innebærer ikke at det blir forbud mot å bosette yngre personer på sykehjem mv., men da må personen selv, eventuelt pårørende, samtykke til bosettingen. 

Skjermdump fra Oslo kommunes nettsider av Ullern helsehus – hvor 25 år gamle og svært alvorlig ME-syke Aurora Kobernus nå har vært innlagt mot sin vilje i over ett år.

ME-foreldrene har levert høringssvar med følgende merknader


4.1.5. Alternativ til lovforslaget 


ME-foreldrene er bekymret for at yngre beboeres behov for aktivitet og alderstilpasset miljø vil bli lavt prioritert av kommunene. De fleste som bor på sykehjem er eldre, og vil mest sannsynlig kreve mesteparten av ressursene dersom det ikke også følger midler med rettighetene. Det bør derfor rettighetsfestes.

ME-foreldrene mener i tillegg at disse alternativene i liten grad passer for ME-syke. 
ME-syke har behov for ro og tilrettelagt oppfølging, og må selv avgjøre hva de ønsker og trenger av sosialt miljø og aktiviteter. De må derfor ha rett til å få andre typer sosiale tiltak og aktiviteter enn flertallet av beboere kanskje ønsker. 

4.2.1 Sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester som er beregnet for eldre  

Omsorgsboliger: 
Selv om det ikke er felles oppholdsrom, bør ikke personer under 50 år bosettes sammen med eldre. 

Det bør etterstrebes å  få til løsninger for pasienter under 50 år med stort behov for helsemessig og praktisk hjelp, slik at de får denne hjelpen i hjemmet, fortrinnsvis med BPA (jf ny lov som kommer) eller hjemmesykepleie og – hjelp. 

Hvis dette ikke lar seg gjøre, bør det etableres egne boliger for pasienter med relativt lik funksjonshemming og aldersgruppe. Det vil være ytterst uheldig å plassere pasienter med behov for ro sammen med pasienter som utagerer, selv om de er i samme aldersgruppe. For mindre kommuner kan interkommunale samarbeid være aktuelt. 

4.2.3 Kommunenes adgang til unntak i en lengre periode i særlige tilfeller

Det er bra at adgangen skal tolkes snevert og kun være en nødløsning. Unntakene bør om mulig defineres enda tydeligere, slik at kommunene ikke selv kan definere hva som er ”særlig grunn” og/eller benytte seg av unntaksregelen lengre enn strengt nødvendig.  

4.3.1 Generelt om samtykkekravet 

Forslaget støttes av ME-foreldrene.

4.3.3 Samtykke på vegne av barn 

ME-foreldrene mener at barnets stemme også må bli hørt, etter dets alder og forståelse av situasjonen, på samme vis som i andre forhold som gjelder barn, jf. vår kommentar til § 4-8. 

Vi mener at det bør etterstrebes at barnet og pårørende får så mye hjelp og støtte at det kan tas vare på i hjemmet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør barnet IKKE plasseres på et sykehjem, men få opphold på et egnet sted, eventuelt et eget oppholdssted utarbeidet for barnets behov. 

6. Departementets lovforslag 

§ 4-8 Samtykke til langtidsopphold på sykehjem mv. for personer under 50 år

ME-foreldrene støtter dette, og ber om at det føres kontroll med at samtykket skal være uttrykkelig følges opp. 

Vi minner om at barn skal bli hørt i alle sammenhenger som vedrører dem, ut fra alder og forståelse, og ber om at dette kommer tydelig fram også her. Jfr FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 12.

Ettersom dette er menneskerettigheter, har barnerettskonvensjonen status over andre lovverk. Erfaring viser at kommunale prioriteringer kan føre til ignorering av disse overordnede føringene. Vi støtter derfor at dette uttrykkelig presiseres i endringen.

Barn må kunne hindre at kommune og pårørende plasserer dem på sykehjem mot deres vilje. Naturligvis vil de færreste gjøre dette, men hvis pårørende er slitne nok, kan de bli overtalt til det. 

Vennlig hilsen

ME-foreldrene v/styreleder Stine Aasheim

ME-foreldrene er en pasient- og brukerorganisasjon for foreldre og pårørende til ME-syke barn og unge – og selvsagt for de unge selv. Foreningen ble formelt stiftet og registrert i Brønnøysundregisteret 26.4.2017, og har organisasjonsnummer 918 906 428. 

post@meforeldrene.no 
www.me-foreldrene.no

Her kan du lese alle dokumenter i saken, inkludert høringsutkastet og alle høringssvarene. 

This entry was posted in Brev til offentlige instanser, Høringssvar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Kommenter

Your email address will not be published. Required fields are marked *