Har du fått stans eller avslag på forlengelse av AAP?

Nye regler om arbeidsavklaringspenger (AAP) trådte i kraft fra 1. januar 2018. Endringene har vært gjenstand for bred mediedekning og politisk oppmerksomhet, og det er mulig at det som i skrivende stund gjelder, er endret til høsten eller til neste år. Men endringene har i alle tilfeller rammet tusenvis av AAP-mottakere. Hva innebærer endringene – egentlig?

Stikkordet er stønadsperioden, altså hvor lenge man kan motta AAP.
Den første endringen her er at ordinær stønadsperiode er forkortet fra fire til tre år. Ettersom reglene trådte i kraft 1. januar 2018, vil ingen merke noe til dette før i 2021.
Det er kun de som får sitt første vedtak om AAP etter lovendringen som vil være omfattet av denne begrensningen.

Den andre innstrammingen, som mange merket allerede i 2018, er en vesentlig endring av systemet for å få stønadsperioden forlenget. Dette skyldes at også AAP-mottakere som hadde ytelsen før lovendringen, omfattes av de nye reglene om forlengelse. Dette følger av punkt 4 i lovens ikrafttredelsesbestemmelser. Mens det tidligere gjaldt en mer skjønnsmessig bestemmelse om at AAP på nærmere vilkår kunne forlenges hvis det var behov for det, innebærer det nye systemet at det bare er et fåtall situasjoner som gir rett til forlengelse.

Sammenholdt med lovens forarbeider er det spesielt helsekø-situasjonen og langvarige utredninger i helsevesenet som er ment fanget opp av folketrygdloven § 11-12 andre ledd bokstav a), mens bokstav b) er ment for de situasjonene hvor medlemmet har vært for syk til å være i tiltak parallelt med å gjennomgå medisinsk utredning og/eller behandling.

Lov om folketrygd, § 11-12. Varighet*
Arbeidsavklaringspenger gis så lenge det er nødvendig for at medlemmet skal kunne gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i arbeid, se § 11-7, men likevel ikke lenger enn tre år.

Stønadsperioden kan forlenges i inntil to år dersom sykdom, skade eller lyte er hovedårsaken til at medlemmets arbeidsevne ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd, og
a) medlemmet først etter langvarig utredning har begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak, eller
b) medlemmet har vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak.

Stønadsperioden kan også forlenges i inntil to år dersom medlemmet deltar på et opplæringstiltak.

Dette innebærer en betydelig innstramming, ettersom målgruppene for forlengelse nå er klart definert gjennom en avgrensing til mer spesifikke situasjoner. Etter mitt syn har NAV fortsatt adgang til å tolke bort en del hindringer for forlengelse av AAP, som jeg mener er selvpålagte hindringer etaten ikke er forpliktet til å følge. Likevel må det forventes at praksis vil forbli noenlunde uendret inntil regelverket eventuelt endres fra Stortingets side. Dette betyr at mange fortsatt vil ha behov for hjelp til å klage på stans eller avslag på forlengelse av AAP.

OlavGjennom ditt medlemskap i ME-foreldrene har du og ditt barn en spesielt gunstig rabatt på advokatbistand hos Advisio Advokat. Innledende kontakt er gratis, med inntil 90 minutter samtale eller kontakt på e-post. Gratistiden kan deles opp i flere samtaler. 
Du betaler ingenting før det er inngått en skriftlig oppdragsavtale. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 97 77 25 00 eller e-post olav@tryggadvokat.no for en samtale om din sak.

 

Av Olav Lægreid, advokat
Mars 2019

Les mer om medlemsfordelen advokatbistand
Les mer om og meld deg inn i foreningen ME-foreldrene

* Lov om folketrygd (folketrygdloven), Del IV. Ytelser ved sykdom m.m. Kapittel 11. Arbeidsavklaringspenger, §11-12, Varighet

 

 

Dette innlegget ble publisert i ME, ME og juss. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *